FAQ

1. Što su STEM stipendije?

STEM stipendije su državne stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja i to redovitim studentima hrvatskim državljanima i državljanima Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobama sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.

 

2. Koliko se stipendija dodjeljuje i koliko iznosi rata stipendije?

Dodjeljuje se 3 400 stipendija godišnje u iznosu od 1 200 kuna za period od devet mjeseci u jednoj akademskoj godini – od listopada do lipnja.

 

3. Tko ima pravo na STEM stipendiju?

Pravo na državnu stipendiju imaju studenti:

a) koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije prvi put upisuju prvu godinu studija, a ovisno o rezultatima ispita državne mature

b) koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskome programu, a nisu stekli kvalifikaciju razine visokog obrazovanja (broj bodova može biti veći ako visoko učilište dostavi potvrdu da se jednom godinom studija u punome nastavnom opterećenju stječe više od 60 ECTS bodova). Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimaju se samo oni ECTS bodovi koji su ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija i koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija.

 

4. Mogu li se studenti diplomskih studija i apsolventi prijaviti na državnu STEM stipendiju?

Ne. Nakon stečene kvalifikacije, studenti ne mogu više konkurirati za STEM stipendiju, kao niti apsolventi.

 

5. Kako se prijaviti za dobivanje STEM stipendije?

Postupak dodjeljivanja državnih stipendija u STEM područjima znanosti u potpunosti je automatiziran u skladu sa zahtjevima eGovernmenta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju podataka koje posjeduju javne ustanove te u skladu s kriterijima i uvjetima za dodjelu stipendija u STEM područjima, prepoznaje studente koji imaju pravo na ovaj vid potpore te ih automatski, putem elektroničke pošte na adresu u sustavu AAI@EduHr, obavještava da oni svoje pravo mogu ostvariti.
Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora kojim se reguliraju prava i obveze Ministarstva i studenta. Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiro-račun korisnika stipendije. Ako student ne prihvati stipendiju u roku, smatra se da je stipendiju odbio.

 

6. Što je AAI korisnički račun i kako se dobiva?

AAI korisnički račun predstavlja elektronički identitet koji dodjeljuje administrator elektroničkog imenika visokog učilišta na kojem student studira. Sve upite o AAI korisničkim računima rješavaju AAI administratori na visokom učilištu na kojem student studira.

 

7. Što se događa ako student ne prihvati stipendiju u zadanom roku?

Ako student ne prihvati Uvjete stipendiranja do navedenog roka, smatra se da odustaje od stipendije, nakon čega slijedi pomicanje liste.

 

8. Kako se utvrđuju rang-liste?

Kreira se 8 rang-lista (unutar 4 područja posebno za brucoše i posebno za studente II. i III. godine) na sljedeći način:

ZA STUDENTE I. GODINE – broj bodova izračunava se na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike (u slučaju istog broja bodova prednost imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i biologije).

II. i III. GODINA – broj bodova izračunava se na temelju sljedeće formule: (prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova (zaokruženo na tri decimale).

Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60 % ili više, stečeni broj ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini množi se s 2.

Također, kreira se i dodatna lista za one studente koji su STEM stipendiju ostvarili na temelju odredbe Pravilnika kako svakom visokom učilištu koje izvodi STEM studijski program pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

 

9. Mogu li uz STEM stipendiju primati drugu stipendiju?

Ako se druga stipendija također financira iz javnih izvora, ona se ne može primati u isto vrijeme kada i STEM stipendije (iznimka je Erasmus+). U slučaju da se druga stipendija financira iz privatnih izvora, ona se može primati u isto vrijeme kada i STEM stipendija.

 

10. Mogu li se prijaviti na natječaj za državnu STEM stipendiju studenti koji trenutno primaju neku drugu stipendiju?

Studenti mogu konkurirati za STEM stipendiju čak i ako u trenutku prijave primaju i drugu stipendiju. Međutim, za vrijeme ostvarivanja prava na državnu STEM stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

 

11. Što su stipendije iz javnih izvora?

Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta. Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija i fondova Europske unije.

 

12. Je li student dužan obavijestiti Ministarstvo ako mu je dodijeljena državna stipendija, a u međuvremenu diplomira, upiše mirovanje studija ili se ispiše s visokog učilišta?

Da. Studenti se prihvaćanjem uvjeta stipendiranja obvezuju pisanim putem (na e-adresu stem-stipendije@mzo.hr) izvijestiti Ministarstvo o promijenjenim okolnostima koje utječu na primjenu odredaba Pravilnika, i to u roku od 30 dana.

 

13. Koje su posljedice ako student padne godinu ili ne ostvari određeni prosjek? Je li potrebno vraćati stipendiju ako student ne uspije položiti sve ispite u ovoj akademskoj godini ili ako se ispiše s visokog učilišta?

U navedenim slučajevima nije potrebno vraćati STEM stipendiju.

 

14. Je li potrebno vraćati stipendiju ako student upiše mirovanje u tekućoj akademskoj godini za koju je ostvario pravo na stipendiju?

Ako tijekom akademske godine za koju student prima državnu STEM stipendiju upiše mirovanje, potrebno je javiti se na stem-stipendije@mzo.hr kako bi se obustavila daljnja isplata državne STEM stipendije. Nije potrebno vraćati do tada uplaćene rate stipendije.

 

15. Ako student ne položi sve ispite, može li sljedeće godine konkurirati za STEM stipendiju?

Ako student nema stečenu kvalifikaciju ili ne upisuje apsolventsku godinu te ima status redovitog studenta koji upisuje višu godinu i dalje možete konkurirati za državnu STEM stipendiju, čak i ako nisu položeni svi ispiti. Rang-lista viših godina formira se temeljem rezultata ostvarenih na prvoj i drugoj godini studija (formula izračuna: prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale). Dakle, u izračunu se uzima u obzir ukupan broj ECTS bodova koje ste stekli u prethodnim godinama studija.

 

16. Može li se dobiti potvrdu/ugovor o zaprimanju državne STEM stipendije?

Potvrdu o zaprimanju državne stipendije student može zatražiti putem elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr. U e-poruci potrebno je poslati OIB te naznačiti svrhu izdavanja potvrde. Potvrda o primanju državne stipendije će Vam biti dostavljena na e-adresu u .pdf formatu.

 

17. Je li uz primanje stipendije dozvoljen rad preko studentskog servisa? 

Rad preko studentskog centra ne utječe na dobivanje državne STEM stipendije.

 

18. Ako je student hrvatski državljanin, a upisuje fakultet u drugoj državi, ima li pravo na državnu STEM stipendiju RH?

Ne. Jedan od uvjeta za dodjelu državne STEM stipendije je da student ima status redovitog studenta na visokom učilištu koje pripada STEM područjima znanosti u Republici Hrvatskoj.

 

19. Što ako je student u dvije godine skupio više od 120 ECTS bodova?

Broj stečenih ECTS bodova može biti veći ako visoko učilište dostavi potvrdu da se jednom godinom studija u punome nastavnom opterećenju stječe više od 60 ECTS bodova. Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimaju se samo oni ECTS bodovi koji su ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija i koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija.

Svim studentima koji su stekli više od 60 ECTS bodova po akademskoj godini uzima se radi ravnopravnosti jednaka gornja granica bodova po akademskoj godini. Navedeno se dodatno dijeli s brojem godina studiranja.

Dakle, prilikom izračuna, ukoliko imate više od 120 ECTS bodova, uzima Vam se 120 ECTS bodova kao gornja granica bodova.

 

20. Ako upišem i položim više od 60 ECTS bodova po godini, zašto mi se ne računaju dodatni bodovi?

U STEM područje pripadaju i studijski programi koji ne omogućuju upis dodanih kolegija kojima bi studenti stekli dodatne bodove, već su ograničeni na 120 ETCS bodova. Zbog toga bi uvrštavanje dodatnih bodova u izračun bilo diskriminatorno prema studentima kojima dodatni upisi kolegija nisu omogućeni.

 

21. Što su Obrasci 1 i 2 i zašto se moraju popunjavati?

Dobitnik STEM stipendije dužan je ispuniti Obrasce 1 i 2 kako bi projekt dodjele STEM stipendija bio proveden u skladu s uvjetima i pravilima određenim od nacionalnih tijela i Europske komisije. Prihvaćanjem uvjeta stipendiranja, student se obvezuje ispuniti navedene obrasce.