FAQ

1. Što su STEM stipendije?

STEM stipendije su državne stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovitim studentima hrvatskim državljanima, redovitim studentima državljanima države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redovitim studentima koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.

2. Koliko se stipendija dodjeljuje i koliko iznosi rata stipendije?

Dodjeljuje se 3 400 stipendija po akademskoj godini. Devet mjesečnih rata  u iznosu od 1 200 kuna. Isplaćuju se u razdoblju od listopada do lipnja.

3.  Tko ima pravo na STEM stipendiju?

Pravo na državnu stipendiju imaju studenti koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije:

– prvi put upisuju prvu godinu studija

– prvi put upisuju drugu ili treću godinu studija.

4. Mogu li  studenti diplomskih studija konkurirati za državnu STEM stipendiju?

Ne. Nakon stečene kvalifikacije, studenti ne mogu više konkurirati za STEM stipendiju.

5. Kako se prijaviti za STEM stipendiju?

Postupak dodjeljivanja državnih stipendija u STEM područjima znanosti u potpunosti je automatiziran u skladu sa zahtjevima eGovernmenta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju podataka koje posjeduju javne ustanove i u skladu s kriterijima i uvjetima za dodjelu stipendija u STEM područjima prepoznaje studente koji imaju pravo na ovaj vid potpore. Studenti na adresu elektroničke pošte u AAI@EduHr sustavu zaprimaju obavijest da su u postupku dodjele STEM stipendije. Studenti imaju obavezu provjeriti osobne podatke u aplikaciji  https://stemstipendije.mzo.hr/. 

Nakon provjere podataka izrađuju se rang-liste.

Pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora kojim se reguliraju prava i obveze Ministarstva i studenta. Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije. Ako student ne prihvati stipendiju u roku, smatra se da je stipendiju odbio te se obavijest o ostvarivanju prava na stipendiju šalje prvom sljedećem studentu na rang-listi (ispod praga do ispunjenja kvote).

6. Što je AAI@EduHr korisnički račun i kako se dobiva?

AAI@EduHr korisnički račun je elektronički identitet koji dodjeljuje administrator elektroničkog imenika visokog učilišta na kojem student studira. Sve upite o AAI@EduHr korisničkim računima rješavaju AAI@EduHr administratori na visokom učilištu na kojem student studira.

7. Što se događa ako student ne prihvati stipendiju u zadanom roku?

Ako student ne prihvati Uvjete stipendiranja do navedenog roka, smatra se da odustaje od stipendije, nakon čega slijedi pomicanje crte na rang-listi.

8. Kako se utvrđuju rang-liste?

Izrađuje se 8 rang-lista (unutar 4 područja zasebno za studente prve godine i zasebno za studente II. i III. godine) na sljedeći način:

ZA STUDENTE I. GODINE – broj bodova izračunava se na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike (u slučaju jednakog broja bodova prednost imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i biologije).

II. i III. GODINA – broj bodova izračunava se na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studijskog programa (Formula: količnik prosječne ocjene studenta i prosječne ocjene studijskog programa pomnožen prosječnim brojem ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale).

U izračun prosječnog broja ECTS bodova uzimaju se ECTS bodovi ostvareni na trenutačno upisanome studijskom programu podijeljeni s brojem godina studiranja studenta, uključujući i godine studiranja na prethodno upisanim studijskim programima.

U izračun se ne uzima razdoblje provedeno u mirovanju obveza studenta.

NAPOMENA! Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, stečeni prosječan broj ECTS bodova množi se s 2.

Studentima koji studiraju na dvopredmetnim studijskim programima, od kojih jedan nije u STEM područjima znanosti, broj ostvarenih bodova množi se s 0,8.

9. Mogu li uz STEM stipendiju primati drugu stipendiju?

Student ne može istovremeno primati drugu stipendiju financiranu iz javnoga izvora (iznimka je Erasmus+).

Ako je druga stipendija financirana iz privatnih izvora, student može primati i STEM stipendiju.

10. Što su stipendije iz javnih izvora?

Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta. Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija i fondova Europske unije.

11. Je li student dužan obavijestiti Ministarstvo ako mu je dodijeljena državna stipendija, a u međuvremenu stekne kvalifikaciju, upiše mirovanje studija ili se ispiše s visokog učilišta?

Da. Studenti se prihvaćanjem uvjeta stipendiranja obvezuju pisanim putem (na e-adresu stem-stipendije@mzo.hr) izvijestiti Ministarstvo o promijenjenim okolnostima (upis mirovanja obveza, gubitak statusa studenta, ostvarivanje prava na stipendiju po drugoj osnovi, osim stipendije ostvarene za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata) koje utječu na primjenu odredbi Pravilnika.

12. Je li student u obavezi vraćanja STEM stipendije ako: stekne određeni broj ECTS bodova,  upiše status ponavljanja godine ili se ispiše s visokog učilišta?

Student nije u obavezi povrata uplaćenih sredstava. U navedenim okolnostima, stipendija je bespovratna.

13. Je li potrebno vraćati stipendiju ako student upiše mirovanje u tekućoj akademskoj godini u kojoj je ostvario pravo na stipendiju?

Ako tijekom akademske godine za koju student prima državnu STEM stipendiju upiše mirovanje – u svrhu obustave daljnje isplate rata stipendije student je obavezan javiti promijenjenu okolnost na stem-stipendije@mzo.hr da bi se obustavila daljnja isplata državne STEM stipendije. U slučajevima nastanka promijenjenih okolnosti  koje su nastale do 15. dana u mjesecu, student nije dužan izvršiti povrat isplaćenih sredstava za mjesec u kojemu su nastale promijenjene okolnosti.

14. Može li se dobiti potvrda/ugovor o dodijeljenoj državnoj STEM stipendiji?

Potvrdu o dodijeljenoj državnoj stipendiji student može zatražiti elektroničkom poštom stem-stipendije@mzo.hr. U e-poruci potrebno je poslati OIB te naznačiti svrhu izdavanja potvrde. Potvrda će Vam biti dostavljena na e-adresu u PDF formatu.

15. Ako je student hrvatski državljanin, a upisuje visoko učilište u drugoj državi, ima li pravo na državnu STEM stipendiju RH?

Jedan od uvjeta za dodjelu državne STEM stipendije je da student ima status redovitog studenta na visokom učilištu koje pripada STEM područjima znanosti u Republici Hrvatskoj.

16. Zašto se u izračunu ne ubrajaju dodatni ECTS bodovi?

Određeni studijski programi imaju puno nastavno opterećenje od 60 ECTS bodova, nemaju mogućnost stjecanja dodatnih ECTS bodova. Radi ravnopravnosti svim se studentima postavlja gornja granica od 120 ECTS bodova (vrednuju se isključivo ECTS bodovi stečeni polaganjem obaveznih kolegija).

17. Što su Obrasci 1 i 2, zašto se moraju popunjavati?

Dobitnik STEM stipendije dužan je ispuniti Obrasce 1 i 2 da bi projekt dodjele STEM stipendija bio proveden u skladu s uvjetima i obavezama nacionalnih tijela i Europske komisije. Prihvaćanjem uvjeta stipendiranja, student se obvezuje ispuniti navedene obrasce.

Skip to content