FAQ

1. Što su STEM stipendije?

STEM stipendije su državne stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovitim studentima hrvatskim državljanima i državljanima Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobama u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.

 

2. Koliko se stipendija dodjeljuje i koliko iznosi rata stipendije?

Dodjeljuje se 3 400 stipendija po akademskoj godini. Devet mjesečnih rata  u iznosu od 1 200 kuna. Isplaćuju se u razdoblju od listopada do lipnja.

 

3. Tko ima pravo na STEM stipendiju?

Pravo na državnu stipendiju imaju studenti:

a) koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije prvi put upisuju prvu godinu studija, a ovisno o rezultatima ispita državne mature

b) koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskome programu, a nisu stekli kvalifikaciju razine visokog obrazovanja (broj bodova može biti veći ako visoko učilište dostavi potvrdu da se jednom godinom studija u punome nastavnom opterećenju stječe više od 60 ECTS bodova). Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimaju se samo oni ECTS bodovi koji su ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija i koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija.

 

4. Mogu li  studenti diplomskih studija konkurirati za državnu STEM stipendiju?

Ne. Nakon stečene kvalifikacije, studenti ne mogu više konkurirati za STEM stipendiju.

 

5. Kako se prijaviti za STEM stipendiju?

Postupak dodjeljivanja državnih stipendija u STEM područjima znanosti u potpunosti je automatiziran u skladu sa zahtjevima eGovernmenta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju podataka koje posjeduju javne ustanove i u skladu s kriterijima i uvjetima za dodjelu stipendija u STEM područjima prepoznaje studente koji imaju pravo na ovaj vid potpore. Studenti na adresu elektroničke pošte u AAI@EduHr sustavu zaprimaju obavijest da su u postupku dodjele STEM stipendije. Tijekom listopada studenti imaju obavezu provjeriti osobne podatke u aplikaciji  https://stemstipendije.mzo.hr/. 

Nakon provjere podataka izrađuju se rang-liste.

Pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora kojim se reguliraju prava i obveze Ministarstva i studenta. Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije. Ako student ne prihvati stipendiju u roku, smatra se da je stipendiju odbio te se obavijest o ostvarivanju prava na stipendiju šalje prvom sljedećem studentu na rang-listi (ispod praga do ispunjenja kvote).

 

6. Što je AAI@EduHr korisnički račun i kako se dobiva?

AAI@EduHr korisnički račun je elektronički identitet koji dodjeljuje administrator elektroničkog imenika visokog učilišta na kojem student studira. Sve upite o AAI@EduHr korisničkim računima rješavaju AAI@EduHr administratori na visokom učilištu na kojem student studira.

 

7. Što se događa ako student ne prihvati stipendiju u zadanom roku?

Ako student ne prihvati Uvjete stipendiranja do navedenog roka, smatra se da odustaje od stipendije, nakon čega slijedi pomicanje crte na rang-listi.

 

8. Kako se utvrđuju rang-liste?

Izrađuje se 8 rang-lista (unutar 4 područja zasebno za studente prve godine i zasebno za studente II. i III. godine) na sljedeći način:

ZA STUDENTE I. GODINE – broj bodova izračunava se na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike (u slučaju jednakog broja bodova prednost imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i biologije).

II. i III. GODINA – broj bodova izračunava se na temelju formule: (prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova (zaokruženo na tri decimale).

Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60 % ili više, stečeni broj ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini množi se s 2.

Također, izrađuje se i dodatna lista za one studente koji su STEM stipendiju ostvarili na temelju odredbe Pravilnika da svakom visokom učilištu koje izvodi STEM studijski program pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

 

9. Mogu li uz STEM stipendiju primati drugu stipendiju?

Student ne može istovremeno primati drugu stipendiju financiranu iz javnoga izvora (iznimka je Erasmus+).

Ako je druga stipendija financirana iz privatnih izvora, student može primati i STEM stipendiju.

 

10. Što su stipendije iz javnih izvora?

Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta. Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija i fondova Europske unije.

 

11. Je li student dužan obavijestiti Ministarstvo ako mu je dodijeljena državna stipendija, a u međuvremenu stekne kvalifikaciju, upiše mirovanje studija ili se ispiše s visokog učilišta?

Da. Studenti se prihvaćanjem uvjeta stipendiranja obvezuju pisanim putem (na e-adresu stem-stipendije@mzo.hr) izvijestiti Ministarstvo o promijenjenim okolnostima koje utječu na primjenu odredaba Pravilnika u roku od 30 dana.

 

12. Je li student u obavezi vraćanja STEM stipendije ako: stekne određeni broj ECTS bodova,  upiše status ponavljanja godine ili se ispiše s visokog učilišta?

Student nije u obavezi povrata uplaćenih sredstava. U navedenim okolnostima, stipendija je bespovratna.

 

13. Je li potrebno vraćati stipendiju ako student upiše mirovanje u tekućoj akademskoj godini u kojoj je ostvario pravo na stipendiju?

Ako tijekom akademske godine za koju student prima državnu STEM stipendiju upiše mirovanje – u svrhu obustave daljnje isplate rata stipendije student je obavezan javiti promijenjenu okolnost na stem-stipendije@mzo.hr da bi se obustavila daljnja isplata državne STEM stipendije.

 

14. Ako student ne položi sve ispite, može li sljedeće godine konkurirati za STEM stipendiju?

Ako student nema stečenu kvalifikaciju ili ne upisuje godinu sa statusom ponavljanja te upisuje višu godinu kao redoviti može konkurirati za državnu STEM stipendiju. Rang-lista viših godina izrađuje  se na temelju rezultata ostvarenih na prvoj i drugoj godini studija (formula izračuna: prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale). Dakle, u izračunu se uzima u obzir ukupan prosjek ocjena i  broj ECTS bodova stečen u prethodnoj/im godinama studija.

 

15. Može li se dobiti potvrda/ugovor o dodijeljenoj državnoj STEM stipendiji?

Potvrdu o dodijeljenoj državnoj stipendiji student može zatražiti elektroničkom poštom stem-stipendije@mzo.hr. U e-poruci potrebno je poslati OIB te naznačiti svrhu izdavanja potvrde. Potvrda će Vam biti dostavljena na e-adresu u PDF formatu.

 

16. Ako je student hrvatski državljanin, a upisuje visoko učilište u drugoj državi, ima li pravo na državnu STEM stipendiju RH?

Jedan od uvjeta za dodjelu državne STEM stipendije je da student ima status redovitog studenta na visokom učilištu koje pripada STEM područjima znanosti u Republici Hrvatskoj.

 

17. Što ako je student u dvije godine stekao više od 120 ECTS bodova?

Broj stečenih ECTS bodova može biti veći ako visoko učilište dostavi potvrdu da se jednom godinom studija u punome nastavnom opterećenju stječe više od 60 ECTS bodova. Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimaju se samo  ECTS bodovi ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija, a koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija.

Svim studentima koji su stekli više od 60 ECTS bodova po akademskoj godini uzima se radi ravnopravnosti jednaka gornja granica bodova po akademskoj godini. Navedeno se dodatno dijeli s brojem godina studiranja.

Dakle, u izračunu se 120 ECTS bodova svim studentima postavlja kao gornja granica.

 

18.  Zašto se u izračunu ne ubrajaju dodatni ECTS bodovi?

Određeni studijski programi imaju puno nastavno opterećenje od 60 ECTS bodova, nemaju mogućnost stjecanja dodatnih ECTS bodova. Radi ravnopravnosti svim se studentima postavlja gornja granica od 120 ECTS bodova (vrednuju se isključivo ECTS bodovi stečeni polaganjem obaveznih kolegija).

 

19. Što su Obrasci 1 i 2, zašto se moraju popunjavati?

Dobitnik STEM stipendije dužan je ispuniti Obrasce 1 i 2 da bi projekt dodjele STEM stipendija bio proveden u skladu s uvjetima i obavezama nacionalnih tijela i Europske komisije. Prihvaćanjem uvjeta stipendiranja, student se obvezuje ispuniti navedene obrasce.

Skip to content